Government of Nepal
National Farmers' Commission
Kirtipur, Kathmandu

Media Center

News & Notices

Events

कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण मत्स्यपालन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण चिया कफी तथा अलैंची उत्पादन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण तरकारी (आलु र च्याउ समेत) फलफूल र फूलको उत्पादन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण दुधको संकलन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन

Press Releases

National Anthem of Nepal
Published By: MOC        on: 2017/06/22